کد مطلب : 5757 تاریخ مطلب : 1395/06/26

مسئوليت هاي ناشي از اداره واحد صنفي به عهده چه شخص يا اشخاصي مي باشد؟

اصل بر مسئوليت دارنده پروانه کسب است و مباشر تنها در چارچوب رابطه قراردادي با دارنده پروانه کسب مسئوليت خواهد داشت.

نیمتا روزنامه های صبح کشور