کد مطلب : 5756 تاریخ مطلب : 1395/06/26

در پروانه کسب هاي مشارکتي آيا صاحب پروانه کسب مي تواند بدون اخذ رضايت از شريک اقدام به ابطال يا انتقال پروانه کسب نمايد؟

آن دسته از پروانه کسب هايي که با رضايت شريک صادر گرديده است کسب رضايت مکتوب فرد مذکور جهت انتقال پروانه کسب نيز الزامي است.

نیمتا روزنامه های صبح کشور